គេហទំព័រពហុភាសាពិតជានឹងនាំមកនូវភ្ញៀវទេសចរជាវិជ្ជមានច្រើន, ដែលជាគោលដៅសម្រាប់គ្រប់ម្ចាស់គេហទំព័រ. But how we can make a multilingual website easily and costly? There are lots of wonderful plugins for WordPress applications, ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីជំនួយ PolyLang និង GTranslate គឺមានច្រើនជាងសមរម្យសម្រាប់វេបសាយរបស់ខ្ញុំ, which both are free plugins although […]

Read More
How to create more than 50 product variations in WooCommerce?

ដំបូង, អ្នកប្រហែលជាគិតថាអ្នកអាចបន្ថែម 50 ការប្រែប្រួលទៅនឹងផលិតផលក្នុង WooCommerce. នេះ​គឺ​ជា​ការ​មិន​ពិត​ទេ, you certainly can have way more variations than that. The important part is “max 50 per run” (by default, អ្នកអាចបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះ 50 at a time) – what this means is, that you have to […]

Read More

ដើម្បីរក្សាដាននៃទិន្នន័យរទេះ, WooCommerce ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ 3 cookies: woocommerce_cart_hash woocommerce_items_in_cart wp_woocommerce_session_ The first two cookies contain information about the cart as a whole and helps WooCommerce know when the cart data changes. The final cookie (wp_woocommerce_session_) contains a unique code for each customer so that it knows where to find the […]

Read More

I get this error “Invalid credentials for ‘https://repo.magento.com/packages.json’, aborting.” when trying to update via composer. Solution: Use your public key as username and private key as password from your magento connect account You can find public and private key at: https://www.magentocommerce.com/magento-connect/customer/account/

Read More

This worked for our 2.1 CE installation. Disable single store mode (admin>stores>configuration>general>general) Assign a store view to the CMS page. go to your cms pages ( admin>content>pages) edit the page which gives you the 404 message Set the store view to “All Store Views” save the page enable single store mode(admin>stores>configuration>general>general) refresh cache (admin>system>cache management)

Read More